NOTA: Import del Casal: 5€. El pagament s'haurà de realitzar al número de compte ES46 3058 7457 1010 2100 5143. Al concepte indicar el nom i cogmons de l'infant + CASAL NADALENC DE LES CASES 2021

  DADES DE L'INFANT


  TELÈFONS DE LOCALITZACIÓ (per ordre de prioritat o disponibilitat)

  TELÈFON 1

  HORARI 1

  NOM DE LA PERSONA 1

  TELÈFON 2

  HORARI 2

  NOM DE LA PERSONA 2

  TELÈFON 3

  HORARI 3

  NOM DE LA PERSONA 3


  DADES PERSONES QUE RECOLLIRAN A L'INFANT

  NOM I COGNOMS 1

  DNI 1

  PARENTIU AMB L'INFANT 1

  NOM I COGNOMS 2

  DNI 2

  PARENTIU AMB L'INFANT 2

  NOM I COGNOMS 3

  DNI 3

  PARENTIU AMB L'INFANT 3


  INFORMACIÓ SANITÀRIA

  Té aplicades les vacunes corresponents a la seva edat?
  SINO


  MALALTIES MÉS FREQÜENTS
  ANGINESREFREDATSFARINGITIS


  PREN ALGUN MEDICAMENT? (En cas afirmatiu s'haurà d'aportar pauta mèdica)
  SINO

  ÉS AL·LÈRGIC/A A ALGUN MEDICAMENT? ( En cas afirmatiu, cal justificar-la amb un informe mèdic)
  SINO

  TÉ ALGUN TIPUS D'AL·LÈRGIA O INTOL·LERÀNCIA? (En cas afirmatiu, cal justificar-la amb un informe mèdic)
  SINO

  Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que siguin necessàries adoptar en cas d’extrema urgència, sota la direcció facultativa així com el trasllat del menor a l'hospital més proper amb el corresponent ús de vehicle privat (llogat o de propietat de l'entitat) no urgent ni especialitzat en el cas de necessitar atenció mèdica. Dono també el meu consentiment a permetre que el menor rebi petites cures i medicaments com analgèsics, de formulació infantil que es lliuren sense recepta, per part dels dirigents de l'activitat. Amb el ben estès que contactaran amb nosaltres a la major brevetat possible.

  Altres aspectes a destacar, necessaris per al bon desenvolupament de l’infant i l’equip de monitors/es que l’acompanyarà durant el seu període a les activitats. Els cas de Necessitats Educatives Especials (NEE) caldrà adjuntar l’informe per gestionar els recursos necessaris.  AUTORITZACIÓ  AUTORITZONO AUTORITZO A l’empresa LUDIKFEST a què faci publicitat de les imatges enregistrades on surti el meu fill/a durant les activitats, als diferents xarxes socials segons la normativa vigent.

  DECLARACIÓ RESPONSABLE EN RELACIÓ AMB LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA GENERADA PER LA COVID-19


  Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per a la Covid-19
  Els els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de la seva participació en l’activitat

  DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER FORMALITZAR L'INSCRIPCIÓ

  Fotocòpia del DNI de la mare/ pare o tutor/a legal/s.

  Fotocòpia del DNI de l’infant. (si en disposa)

  Fotocòpia de la targeta sanitària o assegurança mèdica.

  Fotocòpia del carnet de vacunes vigent.

  Justificant de pagament del Casal. S'haurà de realitzar al número de compte ES46 3058 7457 1010 2100 5143. Al concepte indicar el nom i cogmons de l'infant + CASAL NADALENC DE LES CASES 2021. Preu: 5€

  ** En cas de no disposar de carnet de vacunes, adjuntar informe mèdic.
  ** Descarrega’t la graella de comprovació de símptomes sobre la COVID-19 i si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’activitat i que us poseu en contacte amb els responsables de la mateixa per comunicar-ho.

  PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS: 1 botelleta d’aigua amb el seu nom i esmorzar de carmanyola.